امشب از آن شب هایی است که ، دلم هوای آغوشت را

کرده
افسوس

که جز پاهای بغل کرده ام مهمان دیگری ندارم .