سال ها رفته وباز
تپش گرم ترین خاطره ها
می فشارد دل خاموشم را
به تو می اندیشم
و به آن ثانیه هایی که گذشت
وبه بی تابی قلبی که شکست
توبیا باران باش
وبر این تازه گل خسته ببار
توبیا آتش باش
توبیا جاری باش
توبیا باور کن
عشق هم حس غریب تپش آینه هاست
توبیا آینه باش